Blog

Chú Đại Bi | Bản trì chú hay nhất | Nhẹ nhàng thanh thoát

Ngày: 18/10/2020 lúc 17:32

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Công dụng của Chú Đại Bi Theo Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Nếu có chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong một ngàn muôn ức kiếp sanh tử. Quán Thế Âm Bồ Tát…